TOPlist

F2180 - Fyzikální praktikum 1

2.semestr, jaro 2012

Cvičící: Ondráš
Zadání s návodnými texty můžete nalézt zde

Úloha č. 1 - Měření hustoty válečku

Na začátek jednoduchá základoškolská úloha, ve které stačí jen změřit rozměry válečku, zvážit ho a hustotu dopočítat.
Jelikož jde o první úkol, je v protokolu mírně podrobněji rozepsána problematika nejistot.
Protože si to ani nezaslouží, betatest neproběhl.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 2 - Měření odporu rezistoru

Další jednodušší úloha na rozjezd. Máme k dispozici dvě metody, pomocí kterých nejprve změříme odpor rezistoru. Poté opět oběma metodama proměříme voltampérovou charakteristiku žárovky.
Betatest zde opět neproběhl
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 3 - Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin

První komplikovanější úloha, složitá především množstvím úloh.
V protokolu je zpracováno měření viskozity Mariottovou láhví a Ubbelohdeho viskozimetrem, hustoty pyknometrickou metodou a povrchového napětí Noüyho metodou.
Chybí tak měření hustoty ponorným tělískem a povrchového napětí kontaktním úhlem.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 4 - Měření gravitační konstanty a tíhového zrychlení

Protokol obasahuje měření tíhové zrychlení reverzním kyvadlem. Měření gravitační konstanty Cavendishovou metodou torzních vah se neprovedlo kvůli nefunkčnosti vah.
Místo toho je na začátku proměřena závislost periody fyzického kyvadla na poloze osy rotace.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 5 - Měření modulu pružnosti pevných látek

Opět jednodušší úloha pokud jde o samotné měřnení.
Měření modulů pružnosti v tahu z protažení drátu a průhybu nosníků.
Dále pak měření modulu pružnosti ve smyku torzním oscilátorem.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 6 - Tepelné vlastnosti kapalin - elektrický kalorimetr

Tota úloha je, jak je vidět již z návodného textu, poněkud složitější na pochopení a zpracování, ovšem samotné měření je naopak díky automatizaci velmi snadné.
V protokolu jsou zpracovány dvě metody měření koeficientu chladnutí.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 7 - Měření Poissonovy konstanty vzduchu

Další vcelku jednoduchá úloha pokud jde o měření.
Měření Poissonovy konstanty Clément-Desormesovou metodou bylo prováděno s ručním otvíráním ventilů, což mělo jistě nemalý vliv na přesnost měření.
Elektromagnetický ventil nebyl používán, nejspíš kvůli jeho nefunkčnosti, tudíž se příslušné měření smrsklo na jedno změření příslušné konstanty.
Dále se měřila rychlost šíření zvuku v Kundtově trubici z polohy maxim pro různé frekvence, z čehož byla konstanta následně dopočítána.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 8 - Měření teploty

Zahříváním v olejové lázni jsme proměřili teplotní závislost elektrického odporu jednoho odporového čidla, které pak mohlo být identifikováno.
Následně jsme u odporového čidla provedli měření vývoje odporu při náhlé změně teploty, z čehož jsme získali relaxační dobu.
Nakonec jsme měřením teploty ohřívané duralové desky infračerveným a dotykovým teploměrem a jejich následným porovnáním určili emisivitu daného povrchu.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 9 - Měření elektrického napětí a proudu

Spíše hravá, než složitá úloha, kde namísto doporučeného ampérmetru pracujeme s nalezeným ph-metrem.
Celý protokol je koncipován tak, aby mohl při měření nahradit zbytečně rozsáhlý návodný text.
Digitální část nebyla zpracována, neboť v ní jde především o to, si takovéto měřící přístroje osahat.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 10 - Tepelná vodivost pevných látek

Tato poslední úloha obsahuje hned několik úkolů. Podle toho také vypadá návodný text, který je, nejspíš na rozloučenou s praktikem, velmi rozsáhlý a komplikovaný.
V protokolu je zpracováno měření tepelné vodivosti stavebního materiálu metodou tzv. sendviče.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf