TOPlist

F3240 - Fyzikální praktikum 2

3.semestr, podzim 2012

Cvičící: Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D.
Zadání s návodnými texty můžete nalézt zde

Úloha č. 1 - Studium elektromagnetické indukce

Celé měření za udělá počítač, ovšem ne vždy dostanete pěkné výsledky.
Měření závislosti tvaru napěťových pulzů na cívce na výchylce kyvadla s magnetem. Určení poloměru cívky a magnetického momentu magnetu.
Dále pak varianta A - Tlumení pohybu magnetu.
V této úloze jsem nedostal zrovna odpovídající výsledky. Hold počítač člověka asi ne vždy nahradí.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 2 - Nelineární prvky

Návod nepůsobí zrovna povzbudivě, ale samotné měření je snadné.
Nelineární charakteristiky tranzistoru.
Dále pak varianta B - Výkonová regulace tyristorem.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 3 - Elektrické pole, můstkové metody měření

Opět zde návod nepovzbudí, ale v reálu je to na měření i zpracování lehká úloha.
Měření odporu dvou rezistorů a jejich sériové a paralelní kombinace pomocí Wheatstonova můstku. Ověření vztahů pro skládání odporů.
Dále pak varianta A - Rozložení elektrického pole v okolí dvouvodičového vedení.
Přikládat i mé ekvipotenciální hladiny mi přijde zbytečné.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 4 - Pohyblivost částic

Na měření dlouhé, na zpracování moc chemické.
Určení odporové kapacity elektrolytické cely. Změření teplotní závislosti pohyblivosti iontů v elektrolytu.
Dále pak varianta B - Teplotní závislost pohyblivosti volných elektronů v kovu.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 5 - Magnetické pole

Na měření i zpracování poměrně snadná úloha.
Měření horizontální složky intenzity magnetického pole Země Gaussovým magnetometrem.
Dále pak varianta B - Měření horizontální složky intenzity magnetického pole Země tangentovou buzolou.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 6 - Relaxační kmity

Na měření snadné, při zpracování je potřeba si pohrát s QtiPlotem a vykreslit funkčí závislosti.
Relaxační kmity diaku.
Dále pak varianta A - Lissajousovy obrazce.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 7 - Odraz a lom světla. Fresnelovy vztahy, Snellův zákon.

Na měření hodně citlivá úloha, při zpracování je potřeba si opět pohrát s QtiPlotem a vykreslit funkčí závislosti.
Měření závislosti odrazivosti v S a P polarizaci na dielektriku.
Dále pak varianta A - Průchod světla planparalelní deskou.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 8 - Měření parametrů zobrazovacích soustav

Úloha citlivá na dobré oko. Při zpracovávání je potřeba si dávat pozor na znaménkovou konvenci.
Měření ohniskové vzdálenosti tenké spojky a tenké rozptylky.
Dále pak varianta A - Určení indexu lomu čoček z ohniskové vzdálenosti a měření křivosti.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 9 - Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Maření opět náročné na oči. Na proložení Cauchyho vztahem doporučuji použít spíše gnuplot než QtiPlot.
Měření závislosti indexu lomu skla na vlnové délce metodou minimální deviace.
Dále pak varianta A - Měření indexu lomu polokulovým Abbého refraktometrem.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 10 - Polarizace světla

Na fyzikální praktikum hodně chemikální úloha, což je asi jediné složitější na celém měření.
Měření koncentrace a stáčivosti roztoku sacharózy.
Dále pak varianta B - Měření optické stáčivosti levotočivé látky (fruktóza).
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 11 - Interference a difrakce světla

O trošku více změřených hodnot. Zpracování jednoduché, statisticky.
Množství hodnot způsobuje takové statistické rozpětí, že není třeba vůbec uvažovat zákon šíření nejistot pro jednotlivé měření.
Měření tloušťky tenké vrstvy Tolanského metodou.
Dále pak varianta B - Difrakce světla na mřížce.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 12 - Spektroskopické metody

Milióny hodnot, vše zpracováné graficky. Ovšem žádné složité vzorce.
Díky množství hodnost se opět nevyužije zákon šíření nejistot.
Měření propustnosti skla, určení spektrální závislosti indexu lomu z měřené propustnosti.
Dále pak varianta A - Určení tloušťky tenké vrstvy z měření propustnosti.
Protokol můžete stáhnout zde: pdf